• Menu

RIF GO2

De PPS GO2 staat voor Publiek Private Samenwerking GO2. Het samenwerkingsverband bestaat uit drie partijen: ondernemers, overheid en onderwijs, ook wel triple helix genoemd. Deze drie partijen staan voor nieuwe, elkaar deels overlappende uitdagingen. De regio waar de PPS te werk gaat is de regio Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop.

PPS in de regio
In deze regio staan we voor complexe maatschappelijke opgaven rondom feeding and greening mega cities’. Uiteenlopende thema’s zoals voedselzekerheid, klimaatbestendigheid, biobased en ciruclaire economie, energie en vergroening liggen hieraan ten grondslag. De Nederlandse tuinbouw is leverancier van de geavanceerde technologie en kennis die nodig is om wereldwijd te voorzien in de snel groeiende behoefte aan gezond voedsel en groen. Het slim organiseren van het goederenvervoer, het toewerken naar een klimaatneutrale tuinbouw, de modernisering van het teeltareaal, new en better business maar ook werken aan biobased en circulaire economie zijn belangrijke onderdelen om de tuinbouw zo in te richten, dat ze de bijdrage die nodig is kan leveren.

Human Capital
Deze ambities vragen om duurzame slimme oplossingen bedacht en gemaakt door mensen: Human Capital. In de PPS GO2 ligt de focus op het ontwikkelen van Human Capital dat nodig is om deze opgaven aan te gaan. We richten ons op initieel onderwijs (jonge mensen opleiden voor beroep en 21st century skills), Leven Lang Ontwikkelen - LLO (doorontwikkeling van professionals) en kennisontwikkeling (bijdragen aan innovatie en onderliggende kennis).

De rol van het onderwijs
Het doorontwikkelen van het (groene) Onderwijs om een krachtige speler te zijn in deze tripartiete samenwerking is nodig. Onderwijs vooraan positioneren in de innovatie trechter als sterke (kennis)partner in de regio en als partij die het leren en samenwerken kan begeleiden. In de RIF GO2 geven we hier invulling aan: we delen onze ambities, inspireren en leren van elkaar. Via projecten, onderzoek en innovaties werken we samen aan human capital dat het verschil kan maken. Als een genetwerkte regio met krachtige verbindingen.

Doelstelling
Kort samengevat heeft de PPS als doelstelling om voldoende, goed opgeleide jongeren in de teeltsector te krijgen én te behouden. Daarnaast vindt de PPS het belangrijk om het imago van de sierteeltsector te verbeteren en te vergroten door de kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt zichtbaar te maken.

In de regio is op de arbeidsmarkt behoefte aan een toename van instroom van kwalitatief goed opgeleid personeel. Onderwijs is daarbij een belangrijke partij die de brug kan slaan tussen nieuwe ontwikkelingen en de werkvloer. Door een intensieve samenwerking van onderwijsinstellingen met ondernemers en gemeenten worden gezamenlijk oplossingen gezocht voor allerlei regionale maatschappelijke vraagstukken. Duurzaamheid, techniek, innovatie en cross-sectorale samenwerking spelen hierin een grote rol.

Daarnaast wil de PPS ook een bijdrage leveren aan regionale innovatie en opgaven.  

De RIF
Om deze opgave te financieren, is onder meer een Regionaal Investeringsfonds (RIF[1]) aanvraag gedaan. Deze RIF is binnen het onderwijs onderdeel van het traject Regioleren en het Groen Onderwijscentrum. Binnen de RIF zijn projectgroepen ingericht om de overall doelstelling te behalen.

[1]
RIF. Realiseren van een duurzame publiek-private samenwerking (pps) in het beroepsonderwijs om aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Financiële ondersteuning voor de inzet van onderwijs

Regioleren
We doen dit door het oprichten van een gebiedscoöperatie, een kenniswerkplaats en gezamenlijke projecten. Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek Regioleren, die gericht is op het systematische verloop van de samenwerking binnen iedere instelling zelf en tussen de partners.

PPS GO2