• Menu

Projectgroep MBO

De opdracht voor de projectgroep MBO
De projectgroep MBO is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het programma mbo: doorstroom mbo en instroom hbo,  de ontwikkeling van modules (cross overs, internationalisering en biobased ) en de professionalisering van de docenten. Tevens wordt er een samenwerking met andere AOC’s opgezet

De opdracht voor de projectgroep MBO bestaat uit 3 subgroepen met 7 deelopdrachten:

  1. MBO Instroom en Doorstroom met deelopdrachten A en B
  2. Modules met deelopdrachten C, D en E
  3. Arbeidsmarkt en onderwijs met deelopdrachten F en G

 
Deelopdracht A: Ontwikkelen en uitvoeren van doorlopende leerlijn doorstroom N3 naar N4
Een doorgaande leerlijn van de opleiding(en) niveau 3 naar de opleiding Green Production & Plant niveau 4 biedt de leerlingen van niveau 3 een programma om succes op doorstroom te vergroten. Hierbij wordt ingezet op gepersonaliseerd leren met een intensief begeleidingstraject op maat. Het ontwikkelen en realiseren van een doorlopende leerlijn om de doorstroom van de opleiding Green Production & Plant niveau 3 naar Green Production & Plant niveau 4 te optimaliseren. In de doorlopende leerlijn wordt opgenomen dat leerlingen worden ingezet bij onderdelen van de opleiding Green Production & Plant (niveau 4) en individuele trajectondersteuning gaan krijgen op de behoefte afgestemd.

Deelopdracht B: Instroomprogramma en kennismakingsmodule  HBO ontwikkelen en uitvoeren
Een instroomprogramma van Wellantcollege en Inholland naar de hbo Agro Life Scienes in Delft moet inspelen op de groeiende behoefte aan hbo-geschoolden in de regionale sierteelt- sector. Een zogenaamd ‘mhbo’ traject waarbij in het mbo het reikend perspectief van het hbo wordt aangeboden en de algemene vakken via gepersonaliseerd leren op niveau worden gebracht. Bovendien worden projecten aangeboden ’(vragen en opdrachten uit het bedrijfs- leven) waardoor de mbo-leerlingen een goed beeld krijgen van het hbo-niveau voor zowel de studie als later het beroepsperspectief.

Instroomprogramma en kennismakingsmodule voor 3e  jaars mbo (Green Production & Plant) voor de opleiding HBO Agri Food& Life Sciences en een AVO module gekoppeld aan individuele trajectgerichte ondersteuning

Deelopdracht C: Aanpassen, ontwikkelen en uitvoeren van 2 cross-over modules, aanpassen en ontwikkeling ICT module CIV TU, cross-over grijs en groen
PPS GO 2 wil inspelen op de ontwikkelingen in de sierteeltsector door het verbreden van de opleiding Green Production & Plant tot generalist. Daartoe wordt verbreed met de volgende kwalificaties, onder andere door de eerder ontwikkelde modulen van CIV T&U op onderstaande gebieden aan te passen aan de regiosituatie, door nader te ontwikkelen en te implementeren. Dus het aanpassen en ontwikkelen 2 modulen CIV TU cross overs techniek en laboratorium(veredeling) en sierteelt. Daarnaast een aanpassing en ontwikkeling ICT module CIV TU, cross-over grijs en groen. Beide modules inpassen in curriculum van Green Production &Plant.

Deelopdracht D: Aanpassen, ontwikkelen en uitvoeren module internationale handel & plantgezondheid
Er wordt een onderwijsmodule en onderwijsactiviteiten ontwikkeld en uitgevoerd, die gericht zijn op de internationale wereldhandels en kennispositie van de regionale sierteeltsector, inspelend op verplaatsing van productiewerk en opkomende handelsstromen. In samenwerking met de opleiding Global Green Trade om internationaliseringsvragen vanuit verschillende posities in de keten uit te wisselen en om elkaar te leren informeren

Deelopdracht E: Aanpassen, ontwikkelen en uitvoeren module CIV TU biobased
Er wordt een onderwijsmodule en onderwijsactiviteiten ontwikkeld en uitgevoerd, die gericht zijn op grensverleggende processen die voortkomen uit de teelt. In projectvorm leren 2e en 3e jaars leerlingen van de opleidingen Green Production & Plant, Green Tec en Global Green Trade aan oplossingen te werken. Het bedrijfsleven is nauw betrokken in het aanbrengen van opdrachten en het faciliteren tijdens de uitvoering. Leerlingen verwerven nieuwe competenties op gebied van innovatie en bedrijfs-economie en leren samenwerken, netwerken en communiceren over biobased.

Deelopdracht F: Opzetten van de samenwerking met andere AOC’s
Benutten van het aanbod van ROC’s op het gebied van crossover internationale handel en instroom / overstap mogelijkheden naar mbo AOC. Betrekken van samenwerkingspartners die bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van de opleidings- kennisinfrastructuur van de regionale sierteeltsector.

Deelopdracht G: Ontwikkelen en uitvoeren van een scholingsprogramma
Aanvullend wordt een scholingsprogramma ontwikkeld voor docenten om de opdrachten / opgaven te kunnen begeleiden en support aan de leerlingen te geven bij de uitvoering van de grensverleggende processen.
In een aantal delen van het programma komen docenten en praktijkopleiders uit het betrokken bedrijfsleven bijeen om samen hun aanvullende rollen te leren vorm geven. (metafoor ritssluiting) innovatie op samen werken.